Als Vereniging Vrienden van Twickel (VVT) zijn ook wij recentelijk geconfronteerd met de commotie die is ontstaan door het pro forma opzeggen van de erfpachtrechten op de terreinen van voetbalvereniging Rood-Zwart door de Stichting Twickel.
Intussen vragen leden ook ons om een standpunt en een klein aantal heeft zelfs het lidmaatschap van de VVT om reden van deze commotie beëindigd, hetgeen wij uitermate betreuren. Met bijna 1900 leden wil onze vereniging juist een spreekbuis zijn naar de Stichting Twickel over zaken die onze leden aanspreken, maar óók over zaken die hen onwelgevallig zijn. Om die reden heeft het bestuur van de VVT nu een standpunt ingenomen en dat willen we delen met de leden. Overigens hebben wij inmiddels dit standpunt in een onderhoud met het bestuur van de Stichting Twickel gedeeld en besproken.

Van leden horen wij, dat zij Twickel en de VVT als één en hetzelfde zien. Met andere woorden, wat Twickel doet is ook de VVT aan te rekenen. Dat is niet zo. Onze vereniging heeft een zelfstandige, onafhankelijke positie. Daarbij zijn wij er primair voor de leden, luisteren naar hen en organiseren activiteiten die hen aanspreken. Zeker is het zo, dat Twickel en de VVT samenwerken. De VVT wil een bijdrage leveren aan het in standhouden van natuur, landschap en cultuurwaarden van Twickel in brede zin. Twickel faciliteert een aantal van onze activiteiten en samen geven we vier keer per jaar het Twickelblad uit. Wij waarderen deze samenwerking in hoge mate en we beïnvloeden elkaar doorgaans positief.

Maar wij zijn het ook niet altijd eens!
In de kwestie Rood-Zwart is dat het geval. De manier waarop en de wijze van communiceren door Twickel in deze kwestie wordt niet door ons onderschreven.

Inhoudelijk kunnen en willen wij over de genoemde kwestie geen oordeel geven. In de bedrijfsvoering van de Stichting Twickel zijn wij als VVT niet betrokken. Dat is ook niet de bedoeling. Twickel heeft haar eigen strategische afwegingen en maakt haar eigen plannen en beslissingen voor het landgoed. En dat doet zij goed. Wij willen daarover kwijt, dat in het algemeen de aanpak tot behoud van het landgoed naar onze mening respect verdient. Zonder dat (lange termijn) beleid en visie stond het landgoed er heel anders voor dan nu!
Eén van onze leden (en tevens Rood-Zwart lid) schreef ons, dat hij de gedachtegang in de kwestie Rood-Zwart nog niet eens zo gek vindt, maar baalt van de wijze van communiceren en werken. En die mening begrijpen wij.

Een aantal keren heeft Twickel naar onze mening blijk gegeven van een ongelukkige wijze van communiceren met de buitenwacht.  Als stichting kun je volledig in je recht staan maar daarnaast heb je de verantwoordelijkheid om rekening te houden met wat er in de omgeving speelt en leeft. Rekening houden met de betrokkenheid en belangen van de omgeving behoren anno 2023 voorop te staan, maatschappelijk draagvlak is belangrijk.

Twickel pact 2.0

Wij hebben inmiddels begrepen dat delegaties van Twickel en het Gemeentebestuur op 1 oktober in een goede sfeer met elkaar hebben gesproken en daarbij is afgesproken met elkaar gesprekken te beginnen over een Twickel pact 2.0 waarin tal van onderwerpen van gemeenschappelijk belang, onder anderen op gebied van ruimtelijke ordening (woningbouw), energietransitie, klimaat, landbouwbeleid en biodiversiteit zullen worden geregeld, voor de komende 10 á 15 jaren.  Beide partijen verwachten daarvoor ongeveer een jaar nodig te hebben en zullen ieder een projectleider aanwijzen. Gedurende deze periode van een jaar wordt de pro forma opzegging van het erfpachtrecht voor de terreinen van Rood-Zwart bevroren. Het is de wens van beide partijen dat Rood-Zwart gedurende de termijn van het Twickel pact over voetbalvelden in Delden kan blijven beschikken.

Al het bovenstaande neemt niet weg dat de problematiek waarvoor Twickel staat, het in standhouden van het landgoed complex is. Inhoudelijk kan de VVT daar niet over oordelen maar heeft wel begrip voor argumenten.

Daarom lijkt het goed dat Twickel in de komende tijd een bijeenkomst organiseert om de achtergronden en argumenten uit de doeken te doen aan belanghebbenden. Twickel heeft dit in overweging. Wij berichten u nader.

___________________________________________________________________

Voor reacties, vragen of opmerkingen over dit bericht kunt u mailen naar: 
secretaris@vriendenvantwickel.nl