Over ons

Ontstaan van de Vereniging Vrienden van Twickel

De Vereniging Vrienden van Twickel (VVT) is opgericht in 1972. Ze is voortgekomen uit de actiegroep ‘Spaar Twickel”, die zich hetzelfde jaar met succes heeft verzet tegen de aanleg van de provinciale weg S23, dwars door het landgoed Twickel (kijk voor meer achtergrond HIER). In de loop der jaren is er veel ten goede veranderd op het gebied van wetgeving en planologie. Deze ontwikkelingen vinden hun weerslag in de huidige doelstellingen.

Doelstelling

De Vereniging Vrienden van Twickel stelt zich ten doel:

 • het leveren van bijdragen voor behoud, onderhoud, en de ontwikkeling van kennis en waardering m.b.t. de natuur- en cultuurhistorische waarden van alle aan de Stichting Twickel toebehorende landgoederen, inclusief de daartoe behorende gebouwen, installaties en inrichtingen daarvan
 • een bijdrage te leveren aan het in stand houden van natuur-, landschaps- en cultuurwaarden van Twickel in brede zin
 • het bevorderen van een maatschappelijk draagvlak, dat de natuur-, landschap- en cultuurwaarden van Twickel tegen schadelijke invloeden kan beschermen

De Vereniging Vrienden van Twickel en Stichting Twickel

De Stichting Twickel is eigenaar en beheerder van de landgoederen. Het is een zelfstandige organisatie met de rentmeester als directeur en professionele medewerkers, die autonoom invulling geeft aan haar verantwoordelijkheden.

De VVT is een zelfstandige vereniging, die een informatieve en stimulerende rol vervult om de natuur- en cultuur waarden van Twickel onder de aandacht van een grote groep belangstellenden te brengen.

Soms lopen de belangen van cultuur en natuur uiteen, en daarmee ook de opvattingen binnen de vereniging. Dit noopt de VVT tot terughoudend bij het innemen van standpunten.

Jaarlijks is er een informatief en afstemmingsoverleg tussen de VVT en de Stichting Twickel

Wat doet de Vereniging Vrienden van Twickel?

De VVT organiseert informatiebijeenkomsten, lezingen en excursies. Incidenteel wordt een ‘doe’-activiteit op het landgoed georganiseerd om te ontdekken wat er komt kijken bij het onderhoud en beheer of om de belangstelling voor al het moois op het landgoed te stimuleren.

Samen met de Stichting Twickel brengt de VVT het Twickelblad uit. Dit kwartaalblad besteedt aandacht aan de historie, cultuur en natuur van en op Twickel. Het vormt een podium voor meningen over actuele onderwerpen en problemen op de landgoederen van de Stichting Twickel. Zie ook onze STATUTEN en HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Organisatie

Bestuur 2023:

Ledenadministratie:
e-mail: administratie@vriendenvantwickel.nl

 • mevr. Heleen Deppenbroek

Redactie Twickelblad:
In de redactie hebben namens de Vereniging Vrienden van Twickel zitting:

 • mevr. Hiska Bakker
 • mevr. Chantal Ophuis

Redactieraad Twickelblad:
In de redactieraad hebben namens de Vereniging Vrienden van Twickel zitting:

 • mevr. Monique Haafkes
 • dhr. Martin Kerkhof
 • mevr. Monique Poessé

Kascommissie:
In de kascommissie hebben voor het boekjaar 2023/2024 zitting:

 • Voorzitter: dhr. E. van Emmerik
 • Lid: dhr. D. Ellenbroek
 • Reservelid: dhr. J. Lok