Woensdag 16 maart 2022 hield de VVT haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

Na een toelichting op de cijfers over 2021 werd het bestuur gedechargeerd. Ook werd door de vergadering ingestemd met de begroting voor 2022. De voorzitter mevrouw Monique Poessé gaf een toelichting over de achter ons liggende periode.

De voorgedragen nieuwe bestuursleden mevrouw Jorieke Adolfsen en de heer Sander Prinsen werden onder applaus benoemd. Ook de herbenoeming van penningmeester mevrouw Monique Haafkes en het lid van het bestuur namens de pachters de heer Paul Harink werd door applaus bekrachtigd.

Een voorstel tot wijziging van de statuten in het kader van de nieuwe wet WBTR werd akkoord bevonden. Omdat echter onvoldoende leden aanwezig waren moet hier in een volgende extra ALV nogmaals over worden gestemd.

Na de pauze waren er boeiende betogen door de heer Diederik van Wassenaer, voorzitter van de Stichting Twickel en de heer Egbert Jaap Mooiweer, rentmeester van het landgoed. Deze voordrachten hebben altijd veel belangstelling van onze leden.