Na een oproep van de actiegroep ‘Geen windmolens bij woonwijken’ eerder deze maand, heeft het bestuur van de Vereniging Vrienden van Twickel onderstaande brief gestuurd aan de leden van de gemeenteraden, de wethouders en beide burgemeesters van de Hof van Twente en Borne om onze zorg tot uitdrukking brengen over de particuliere plannen om hoge windturbines van meer dan 200 m hoog te bouwen naast het knooppunt Buren in de snelweg A1/A35. We hebben een dergelijk brief ook gestuurd aan de gemeente Hengelo over de plannen om in het Woolde, vla bij knooppunt Buren twee van dergelijk hoge windturbines neer te zetten. Als alles doorgaat zouden er dan in totaal 4 hoge windturbines komen te staan.

De tekst luidt als volgt:

Delden, 16 mei 2021
Geachte gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeester van Hof van Twente en Borne

Als bestuur van de Vereniging Vrienden van Twickel maken wij ons grote zorgen over de voorgenomen plannen om twee hoge windturbines (met een tiphoogte van meer dan 200 m hoog) te bouwen bij knooppunt Buren. Deze komen op de rand van ons mooie landgoed Twickel te staan. De Vereniging Vrienden van Twickel heeft ruim 1700 leden waarvan het grootste gedeelte in de gemeentes Hof van Twente, Borne en Hengelo woont. Onze doelstellingen zijn al bijna 50 jaar: ‘Bijdragen aan het in stand houden van de natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden van Twickel o.a. door het bevorderen van maatschappelijk draagvlak en waardering hiervoor’.
Wij hebben in 2016 al eens een zienswijze met betrekking tot het plaatsen van hoge windturbines ingediend n.a.v. de nieuwe omgevingsvisie van de Provincie Overijssel. Daarnaast hebben we in het Twickelblad (oplage 2100 bladen per kwartaal) diverse malen verwoord dat wij tegen het plaatsen van hoge windturbines aan de rand van het mooie landgoed Twickel zijn, omdat dit het cultuurlandschap ernstig verstoort. (Zie het nummer voorjaar 2018). De laatste jaren is gebleken dat er onder de bewoners van de Hof van Twente geen draagvlak is voor hoge windturbines. Ook onze leden hebben heel recent nog in een ledenenquête bevestigd het eens te zijn met onze stellingname. De economie van de Hof van Twente en Borne is voor een significant deel afhankelijk van het toerisme in ons mooie Twente, met zijn prachtige glooiende coulisselandschappen, zoals de Deldeneresch. Het toerisme kan aanzienlijk worden geschaad bij het verschijnen van hoge windturbines in het landschap. Dit moeten we met zijn allen niet willen. Ook denken wij aan het grote belang dat het Landgoed Twickel heeft voor de duizenden mensen die er ontspanning en rust zoeken.

Het is ondertussen ook bekend dat windturbines gezondheidsschade opleveren door geluidsoverlast en slagschaduw. Een enorme last voor de omwonenden, m.n. in Borne. In Duitsland is de minimale afstand voor windturbines tot bebouwing 1000 meter. Echter in Beieren, notabene voorloper in windenergie, heeft de federale overheid in 2016 besloten dat de minimale afstand tussen turbines en bewoning tienmaal de tiphoogte moet bedragen. De voorgenomen locatie van windturbines bevindt zich te dicht bij de bebouwde kom van Borne.

We zijn als VVT niet tegen het o.a. toepassen van windturbines als techniek om aan de energietransitie-doelstellingen te voldoen, echter we beginnen zo langzamerhand wel grote twijfels te krijgen bij het toepassen hiervan op land in ons kleine Nederland. Daar moeten veel strengere eisen aan gesteld worden dan de nu geldende. Met prioriteit moet er gezocht worden naar alternatieven zoals zonne-energie, lage windturbines op boerenerven, de winning van aardwarmte, etc., maar ook het reduceren van energieverbruik door o.a. verbeterde isolatie van gebouwen. Wij vinden dat de gemeenteraad en het college gezamenlijk een taak hebben in het beschermen van de bevolking tegen gezondheidsschade, maar ook het beschermen van ons waardevolle cultuurlandschap tegen horizonvervuilende zeer hoge windturbines.
Wij vernemen graag welke concrete stappen uw gemeente gaat nemen om onze bezorgdheid weg te nemen en hopen dat dit ook leidt tot herbezinning op het beleid met betrekking tot het plaatsen van hoge windturbines in onze gemeentes.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van Twickel
w.g.
Eduard van Emmerik (Voorzitter)