Delden, 20-04-2020

Geachte leden van de Vereniging Vrienden van Twickel,

Nederland en alle landen daarbuiten zijn in de ban van het Coronavirus. De overheid neemt maatregelen die soms verregaande beperkingen opleggen. Wij veronderstellen dat iedereen hier goed van op de hoogte is.
Ook het verenigingsleven van de Vrienden van Twickel is geraakt door de overheidsmaatregelen. In onze activiteitenkalender, te zien op de website, is behoorlijk geschrapt. Zo zijn de Vriendendagen niet doorgegaan. Ook de excursies naar kasteel Nijenhuis in Diepenheim, gepland op 12 en 13 juni gaan niet door.

Ook de Algemene Leden Vergadering (ALV), waarin het bestuur rekening en verantwoording aflegt aan haar leden en die wij hadden voorzien op 18 maart jongstleden, moest worden geannuleerd. Uw bestuur volgt strikt de richtlijnen van de RIVM en de overheid.
Volgens onze statuten moet de ALV plaatshebben vóór 1 mei 2020. Er is sprake van een extreem bijzondere situatie. Bovendien weet niemand hoe lang die situatie zal gaan duren. Met het oog hierop doen wij een beroep op artikel 8 lid 2 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Dit artikel zegt dat een onder andere krachtens statuten geldende regel niet van toepassing is voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Immers uw bestuur kan niet tegelijkertijd voldoen aan de maatregelen van de overheid en de statutaire regel rondom de ALV.
Neemt niet weg dat wij uiteraard voornemens zijn de ALV alsnog te houden, zodra de overheidsmaatregelen dit toelaten.

Tijdens de ALV zouden wij u voorzien van financiële informatie over het boekjaar 2019. Uiteraard komt deze informatie te zijner tijd alsnog aan de orde. Voor leden die daaraan behoefte hebben, is de informatie op verzoek digitaal beschikbaar. Stuurt u daartoe een mail aan: secretaris@vriendenvantwickel.nl .
Ook op de agenda staan enkele bestuursmutaties. Zonder ALV kunnen die niet plaatshebben. Onze penningmeester, de heer Wim Borghuis, zou aftreden en niet herkiesbaar zijn. Hij zal worden opgevolgd door mevrouw Monique Haafkes. Door de situatie m.b.t. het Coronavirus kon de overdracht van taken nog niet plaatsvinden. Wim heeft ons toegezegd voorlopig in functie te blijven tot de toekomstige ALV waarvoor wij hem dankbaar zijn.
Drie nieuwe bestuursleden staan ter benoeming: de dames Monique Poessé en Emie Geers, en de heer Piet Brummer. Zij draaien reeds als gast mee in het bestuur. Op de toekomstige ALV zullen wij voorstellen hen te benoemen met terugwerkende kracht naar 18 maart 2020. Daarmee blijft ons rooster van aan- en aftreden intact.

Op onze agenda staat nog een aantal activiteiten dit jaar. Houdt u de website in de gaten. Per activiteit zullen wij u informeren of een activiteit wel of geen doorgang kan hebben.
Uiteraard betreuren wij het door dit alles zo weinig gelegenheid te hebben in contact te staan met onze leden. Echter geldt altijd: gezondheid gaat boven alles!

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, richt u deze dan tot secretaris@vriendenvantwickel.nl
Wij hopen dat u deze moeilijke en onzekere tijd goed doorstaat.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging Vrienden van Twickel